Baanreglement

 1. TOEGANG

-Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden, die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas van onze vereniging

2. SPEELGERECHTIGD ZIJN

-Senioren op alle dagen vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur

- tennis+-leden overeenkomstig senior dan wel junior lid op alle dagen vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur

-Junioren op alle dagen tot 19.00 uur. Daarna mogen zij niet meer vrij tennissen of padellen, ook niet met een gastenpas of met senioren.

-60+-leden van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur. Daarna en in het weekeinde kunnen zij niet meer vrij tennissen of padellen, ook niet met een gastenpas.

 3. AFHANGEN

- Afhangen van een tennis en of padel baan is alleen online mogelijk (Haanenbergh website/ Haanenbergh app).

- Er kan maximaal 7 dagen (een week) van tevoren afgehangen worden.

- De te reserveren speeltijd is 60 minuten, het afhangbord geeft aan hoe laat en op welke baan men kan spelen.

- Op het digitale afhangbord zijn de trainingsbanen en gereserveerde banen voor activiteiten afgeblokt.

-De activiteiten worden op het baanbezettingsschema aangegeven, dat te vinden is op onze website.  

-Geplande activiteiten hebben voorrang op het vrij tennissen.

-Het is verboden om later af te hangen terwijl je op een baan aan het spelen bent.

4. AFHANGEN EN TRAINEN

-Het is de trainer toegestaan om een (andere) baan te reserveren dan op het baanbezettingsschema vermeld staat, in verband met weersomstandigheden en/of activiteiten.

5. GASTENLABEL

- Wil je met een introducé tennissen dan is een –eendaags geldige- digitale gastenpas verplicht, dit kan gedurende het hele jaar tenzij de uitzondering van toepassing is genoemd onder 6.2

- Deze digitale gastenpas is verkrijgbaar bij de secretaris via gastenlabel@haanenbergh.nl. Betaling geschiedt via een betalingsverzoek.  

- Er is geen beperking aan het aantal keren dat men een introducé wil inviteren.

-Een Haanenbergh lid kan tijdens de avonden maximaal twee gasten per baan uitnodigen. Overdag kan men ook meerdere gasten uitnodigen.

- Er dient te allen tijde minimaal één Haanenbergher per baan aanwezig zijn. Afwijking hiervan is mogelijk, mits één van de bestuursleden dit goedgekeurd heeft.

-Voor iedere introducé dient een digitale gastenpas te worden gekocht.

-Een digitale gastenpas is maximaal één dag geldig en kost voor volwassenen € 5,- en voor jeugd € 2,-.

 6. LEDEN VAN ANDERE WIJCHENSE VERENIGINGEN

 6.1. Tijdens een ‘open toernooi’ van een Wijchense vereniging is het leden van betreffende vereniging toegestaan op een ander Wijchens park te tennissen of padellen, met in achtneming van de regels van de betreffende vereniging.

6.2 Elk lid van een Wijchense club mag gratis 5 keer per jaar een lid van een andere club introduceren.  Na deze 5 keer dient men lid te worden.

6.3 Alle jeugdleden kunnen jeugd dat lid is van een andere Wijchense tennisvereniging kosteloos introduceren. Deze introductie geldt echter uitsluitend tot 19.00 uur

7. KLEDING EN SCHOEISEL

-Het dragen van aan de tennis/padelsport aangepaste kleding is verplicht.

-Alleen tennisschoenen zijn toegestaan, géén sport- of trimschoenen.

-De mogelijkheid om schoenzolen schoon te vegen is aanwezig. Men is verplicht hiervan gebruik te maken.

8. BAANVERLICHTING

- Spelers dienen de lichten in het voorportaal uit te schakelen, zodra zij als laatste van een baan gebruik hebben gemaakt.

9.  ALGEMENE EN OVERIGE BEPALINGEN

-Alleen diegenen die spelen mogen op de baan aanwezig zijn.

 -Loop tijdens het spelen niet over andermans baan.

-Ons tennispark is een rookvrije vereniging.

-Houd de banen schoon, gooi alles in prullenbak

-Glaswerk op de banen is nadrukkelijk verboden tenzij er goedkeuring is van het bestuur

-De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, vernietiging of diefstal van goederen van personen, die op enig moment op het tennispark of in het clubhuis aanwezig zijn. Via de KNLTB is voor elk amateur lid een ongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige behandeling indien opgelopen bij Tennis, Padel dan wel daaraan gerelateerde activiteiten op het tennispark. Polisvoorwaarden hiervan zijn op te vragen via secretarie.

10. SLOTBEPALING

-Alle leden zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren van het baanreglement.

-In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Zij behoudt zich het recht voor zonodig tussentijds veranderingen in dit reglement aan te brengen waarvan vooraf kennis zal worden gegeven.

 

Downloads:

Ledeninformatie Overzicht