Algemene Verordening Gegevensbescherming/Privacy Policy

De Haanenbergh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Haanenbergh houdt zich in alle gevallen aan de  wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Haanenbergh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door De Haanenbergh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Statuten en huishoudelijk regelement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Haanenbergh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Geslacht;

- Adres, postcode, woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Kopie bewijs student (indien van toepassing);

- Bankgegevens;

- “Pasfoto”.

U zelf bent u in de gelegenheid om via de site uw persoonsgegevens aan te passen en tevens kunt u de volgende gegevens blokkeren zodat ze niet zichtbaar zijn voor andere eigen leden: adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto. Uw bankgegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor diegene die hier administratieve handelingen mee moeten verrichte. Naast u zelf is alleen de ledenadministrateur bevoegd uw persoonsgegevens te wijzigen/aan te passen. Uw persoonsgegevens worden door De Haanenbergh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is van de vereniging en zo mogelijk langer als u daar toestemming voor geeft. Verder wordt alleen in de financiële administratie gegevens voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van toernooi deelnemers

Persoonsgegevens van toernooi deelnemers worden door De Haanenbergh verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de organisatie van het betreffende toernooi.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Toernooi reglement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Haanenbergh de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Geslacht;

- Adres, postcode, woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door De Haanenbergh opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het toernooi en tot 2 jaar erna. Verder wordt alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar gegevens bewaard. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving waarin onze ledenadministratie is opgenomen;

- Het verzorgen van het lidmaatschap KNLTB;

- Het muteren van de financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst of soortgelijke overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming is ook nodig voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen op het publiek toegankelijke deel van onze website en/of social media.

Bewaartermijn

De Haanenbergh bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u hiervoor toestemming geeft mogen deze persoonsgegevens langer bewaard worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens De Haanenbergh van uw gegevens kennis kunnen nemen (meer dan de persoonsgegevens in het gesloten gedeelte van de website), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

- Het benaderen van de persoonsgegevens mag alleen op een computer/tablet waarop up to date beveiligingssoftware is geïnstalleerd.

- Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites

De website van De Haanenbergh kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en app van de Haanenbergh. Andere websites/apps kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Haanenbergh raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Haanenbergh past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Policy worden opgenomen. de Haanenbergh raadt u dan ook aan de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Haanenbergh er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Haanenbergh, Suikerbergseweg 12, 6604 AE  Wijchen

Ledenadministratie@haanenbergh.nl