Algemene Leden Vergadering/ Agenda/Jaarverslagen/Notulen 2020

Dinsdag 28 januari 2020 is de Algemene Leven Vergadering (ALV), aanvang 20.00 uur.

Tijdens de vergadering kan er niet getennist worden.

AGENDA ALV VAN 28 JANUARI 2020

1-Opening en vaststellen van de agenda.

2-Ingekomen stukken (mits vóór 21 januari 2020 in het bezit van het secretariaat).

3-Vaststelling verslag van de ALV van 29 januari 2019 (het verslag vindt u als je hier klikt.

4-Jaarverslag bestuur (voorzitter), zie hieronder na de agenda, en mededelingen vanuit het bestuur.

5-Commissies: de verslagen van de diverse commissies vind je hieronder. Indien nodig kan de commissievoorzitter vragen beantwoorden over het jaarverslag. Afscheid en benoemen commissie leden.

6-Verslag kascommissie.

7-Verantwoording jaarrekening 2019. Degenen die de financiële stukken ter inzage willen hebben, kunnen deze een week voor de ALV opvragen bij de penningmeester. 

8-Goedkeuring jaarrekening 2019. (ledenvergadering).

Pauze

9-Vaststellen contributie 2020. De contributie is aangepast met een prijsindexcijfer van 1,2%.

10-De contributie voor 2020 wordt:

-donateur/slapend            €  19,00

-junior                             €  83,00 

-senior                             € 123,00

-60+                                 €  82,00

-kwartaallid senioren        €  44,00 

-kwartaallid junioren         € 30,00 

-studentenlidmaatschap     €  83,00

10-Vaststelling begroting 2020.

11-Benoeming kascommissie (artikel 11 HH-reglement).

12-Verkiezing bestuur:

-Aftredend en herkiesbaar. Piet Derks (voorzitter). 

-Aftredend en herkiesbaar: Willem van Deelen (penningmeester).

-Aftredend en niet meer herkiesbaar: Bas Moser (horeca). Het bestuur stelt in zijn plaats voor: Dennie Bulkens.

-Wegens omstandigheden heeft Robert van Zalinge zijn functie neergelegd. Het bestuur stelt in zijn plaats voor: Jan van Woezik.

-Petra van Nimwegen heeft zich bereid verklaard de functie voor de jeugd in het bestuur te willen vervullen. 

13-Benoeming ereleden en lid van verdienste.

14-Wat zijn de speerpunten voor 2020: 

-Sociaal veiligheidsplan

-Nieuwe banken

-Rookvrije club

-Lokaal sportakkoord.

15-Rondvraag. 

JAARVERSLAGEN 2019

JAARVERSLAG BESTUUR 2019

De Haanenbergh kan terugzien op een goed tennisjaar. We zijn een gezellige en dankzij veel nieuwe sponsoren ook financieel een gezonde vereniging. We hebben de indruk dat de clubcultuur goed is. Er zijn ongeveer 500 leden waarvan er opvallend veel zijn die vrijwilligerswerk verrichten. Enkele high lights wil ik noemen:

De open toernooien en de WTK draaien dankzij de inzet van TOC en van de vrijwilligers bijzonder goed. De baromzet van deze toernooien zorgen voor een welkome aanvulling van de clubkas. De toernooien zijn zeer goed bezet. Dit komt mede door de goede aankleding, uitstraling, organisatie en verzorging op de Haanenbergh. 

De KNLTB pleit voor meer weekendtoernooien en geen tweewekelijkse toernooien. De clubkampioenschappen zijn toe aan andere opzet. De terugloop aan deelnemers heeft o.a. met de lengte van het toernooi te maken. De TOC komt met een andere opzet in een andere periode.

Het Tennis+ heeft een stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Een groep vrijwilligers begeleiden de leden met een beperking en de werkgroep plant de nodige activiteiten voor deze doelgroep. Trainer Cas van de Vegt begeleidt op enthousiaste wijze wekelijks deze groep op dinsdag. Complimenten voor de grote werkgroep die het Tennis+ voortreffelijk organiseert. 

Samen met de leden van Haanenbergh lukt het ons steeds om alle commissies weer aan te vullen met nieuwe mensen. Zo zijn er weer twee nieuwe leden die de bardiensten gaan plannen. Dennie Bulkens gaat horecazaken regelen en Jan van Woezik wordt de nieuwe accommodatievoorzitter. Zij komen ook in het bestuur en nemen het stokje over van Bas Moser en Robert van Zalinge. Ook hebben we in het kader van het sociale veiligheidsplan Philip Tersmette als vertrouwenscontactpersoon aangesteld. We zullen VOG’s voor meerdere vrijwilligers gaan aanvragen.

Ook de positieve clubcultuur en behoud van nieuwe leden zijn speerpunten. Op het jaarcongres van de KNLTB werd gemeld dat deze doelgroepen het komend jaar de meeste aandacht zullen krijgen. We verwachten in 2020 een kleine groei van het aantal leden. We zullen ledenwerfacties houden en voor het behoud van leden zullen we luisteren naar hun wensen

De KNLTB heeft het over nieuwe vormen van toernooiopzet in 2020, meer competities in het najaar zoals een 8/9 competitie op donderdag, andere vormen van juniorencompetities, flextrainingen en andere vormen van “Alles in één “ jeugdlidmaatschappen. Ook de WTK verhuist naar 3e en 4e week in juni. We gaan investeren in nieuwe banken en verbeteren de accommodatie en de website. Ook besteden we aandacht aan leden van verdienste en ereleden.

Kortom er zijn weer voldoende zaken om op dinsdag 28 januari bij de ALV te bespreken. 

Als voorzitter stel ik mij na drie periodes van 3 jaar weer herkiesbaar.

Bedankt voor ieders medewerking het afgelopen jaar. 

Namens het bestuur,  Piet Derks (voorzitter)

JAARVERSLAG INTERNETCOMMISSIE 2019

Helmien Jansen, Rien Klaassen, Martien Scheeren en Peter van den Heuvel vormen de internetcommissie. Helmien en Peter zijn verantwoordelijk voor de actualiteit van de website en de informatie aan de leden. Er is onderscheid gemaakt voor informatie die bestemd is voor alle bezoekers en informatie alleen bestemd voor leden. Om de informatie voor leden in te zien is het noodzakelijk in te loggen! Rien Klaassen en Martien Scheeren zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding en technische ondersteuning en ontwikkelen teampagina’s voor competities, teams en uitslagen, bardiensten etc. Ook het rechter beeldscherm in het clubhuis en het afhangbord wordt door ons bijgehouden. Daarop staan actuele foto’s, berichten, sponsors etc. 

In het visieplan staat onze doelstelling als volgt geformuleerd:

Het zorg dragen voor een zowel intern als extern optimaal functionerende communicatie, waardoor de (potentiële) leden en andere stakeholders van de Haanenbergh op het juiste moment en op de juiste manier worden geïnformeerd.

Per de eerste van elke maand versturen we een nieuwsbrief aan alle leden. Voor speciale berichten gebruiken we de Haanenmail. Daarnaast gebruiken we verdere mogelijkheden om de site te benutten wat betreft andere media zoals Facebook en Twitter. Ook is de Haanenbergh app beschikbaar! Die kun je downloaden op je telefoon of tablet. 

Wij roepen alle leden op regelmatig op onze site te kijken. Zijn er vragen, opmerkingen of kun je iets niet of moeilijk vinden: laat het ons weten! We willen de bereikbaarheid van alle artikelen op de site zo laagdrempelig maken dat het voor iedereen logisch is. 

Namens de Internetcommissie 

Helmien Jansen, Rien Klaassen, Martien Scheeren,Peter van den Heuvel 

JAARVERSLAG  SPONSORCOMMISSIE 2019

Sponsorgelden: In 2019 hebben we een  bedrag aan sponsorgelden verworven (circa € 9.000,- voor toernooien, reclameborden, winddoeken, baannamen, advertenties).

Toernooien: Met de sponsors van het Warsteiner Open Haanenbergh toernooi en het Keuken & Bad Herfsttoernooi is de samenwerking gecontinueerd. Beide sponsoren zullen ook in 2020 hun naam aan het betreffende toernooi verbinden.

Website: Het overzicht op de website met sponsoren en bijbehorende links en logo's (en de tv-schermen achter de bar in het clubhuis) is regelmatig geactualiseerd. 

Samenstelling: Op dit moment zijn Peter van den Heuvel en Marieke van ’t Hof commissielid van de sponsorcommissie. Er is dringend behoefte aan versterking van iemand die contacten heeft in de zakelijke sector.

Plannen 2020:

1. Invulling van de vacatures binnen de sponsorcommissie.

2. Verlengen van de aflopende sponsorcontracten en uitbreiding van sponsoren. Net als in 2019 focussen we ons primair op het binnenhalen van sponsoren voor reclameborden en doeken.

Namens de sponsorcommissie,

Peter van den Heuvel en Marieke van ‘t Hof

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2019

De jeugdcommissie (JC) is gericht op alle jeugdleden van De Haanenbergh en vindt het belangrijk om het tennissen voor de jeugdleden nog leuker te maken en nieuwe leden te werven. In 2019 hebben wij helaas geen nieuwe leden kunnen verwelkomen in de jeugdcommissie. Wel hebben we helaas afscheid moeten nemen van Maarten de Vos.

Een paar extra handen zouden wel welkom zijn om onze activiteiten succesvol te laten verlopen met veel enthousiaste kinderen. We hopen in 2020 minimaal 1 extra persoon te kunnen verwelkomen.

in 2019 heeft de JC het jaar afgetrapt met het jaarlijkse Candlelight Toernooi op 12 januari. 

Daarnaast hebben we een aantal activiteiten georganiseerd/gefaciliteerd:

1 – De bondscompetities voor de jeugd: rood, oranje groen en geel. De voorjaarseditie hebben we voor het eerst afgesloten met een gezamenlijke BBQ voor ouders en kinderen. In de najaarseditie is het groene team als 3e geëindigd en het gele team als 4e.

2 – Clubkampioenschappen voor de jeugd. In het finaleweekend hebben we een dag ingericht voor de jeugd, dit bracht veel gezelligheid met zich mee!

3 – Het ouder-kind toernooi. Hier waren net als in 2018 alle clubs van Wijchen voor uitgenodigd, en dit heeft geresulteerd in wederom een zeer succesvol toernooi met meer dan 80 deelnemers.

In 2020 kijken we er naar uit om weer leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. We starten het jaar met de jeugd op 25 januari met een niet-tennis uitje. We kijken uit naar veel tennisplezier bij de jeugd,

Met vriendelijke groet,

Namens de JC, Petra van Nimwegen

Met dank aan de commissieleden: Sjoerd Michielsen, Cas van der Vegt. Robin Goedvriend, Petra van Nimwegen

JAARVERSLAG TENNIS + 2019

Tennis + is ook in 2019 succesvol gebleven.  We zitten nu op acht personen die meedoen met de trainingen.  Dit heeft mede te maken met het grote enthousiasme waarmee Cas van de Vegt de trainingen blijft geven en de begeleiders die de trainingsoefeningen meedoen, waarvoor dank.  

Naast de wekelijkse training kunnen de tennisplussers ook vrij tennissen op de Haanenbergh en organiseert de werkgroep onderlinge wedstrijden en uitwisselingen met andere tennisverenigingen. Zo hebben we in maart een toernooi georganiseerd waarbij TV Tachys heeft meegedaan en hebben we in november nog een intern toernooi georganiseerd waarbij fanatiek meegedaan werd door iedereen, zelfs al waren ze geblesseerd. 

De activiteiten worden grotendeels betaald uit subsidies die de werkgroep krijgt van o.a. de gemeente, de KNLTB en sponsoren.  Via deze weg willen wij onze sponsoren hartelijk danken voor hun sponsoring. 

Wij gaan er in 2020 weer een sportief jaar van maken met het organiseren van verschillende activiteiten.

Namens de werkgroep

Denise Wessels-Harmsen 

JAARVERSLAG TOC 2019

2019 was voor de TOC een goed jaar, de beide open toernooien trokken meer deelnemers dan het jaar er voor, dat gold ook voor het Midwintertoernooi. De clubkampioenschappen verliepen dit jaar zeer moeizaam met minder inschrijvingen.

De TOC bestaat nu uit: Ellen Sengers, Suzanne Sengers, Renate Klaassen, Manon Hermans, Lianne Dieks, Roan van Stippent, Berry Remmers, John van Kaauwen en Antoine Migchielsen. We zijn nog steeds op zoek naar minimaal 2 nieuwe leden.

Het afgelopen jaar hebben we drie toernooien georganiseerd:

Clubkampioenschappen: Van 10 tot en met 23 juni zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Er hadden zich 56 clubleden ingeschreven (40 minder dan in 2018) en er zijn in totaal 89 wedstrijden in 12 categorieën gespeeld en er waren 7 walk-overs. Er zijn weer mooie wedstrijden gespeeld. Aangezien de animo voor de clubkampioenschappen enorm terugloopt gaan we kijken naar een nieuwe vorm voor 2020.

Open Haanenbergh: Van 7 tot en met 14 juli heeft het Warsteiner Open Haanenbergh toernooi plaatsgevonden op ons tennispark. Met een totaal aantal van 128 inschrijvingen (6 meer dan in 2018) zijn er 192 wedstrijden gespeeld in 15 categorieën; van speelsterkte 8 tot en met speelsterkte 5. Onder het genot van een lekker zwoel drankje, een lekkere cocktail of lekkere hapjes was het toernooi weer een groot succes. 

Keuken en Bad Open Herfsttoernooi: In oktober zijn we gestart met het Keuken en bad open herfsttoernooi. Dit jaar hadden we zo’n tiental inschrijvingen meer dan in 2018, 157 inschrijvingen. Het eerste weekend is goed bezet. Op zaterdag werden spelers verwend met een high tea dat geheel verzorgd is door vrijwilligers die kosteloos koek, soep en andere lekkernijen aanbieden. In ons mooi versierde clubhuis is het gezellig en mensen kunnen genieten van vaak spannende wedstrijden. Het toernooi verloopt naar wens en spelers zijn enthousiast als men na de wedstrijd een mooi bordje lekkers in ontvangst mag nemen. Al met al weer een geslaagd toernooi. In totaal hebben we 274 wedstrijden gespeeld.

Midwintertoernooi 2018: Met 57 deelnemers hebben we weer een gezellig Midwintertoernooi gehad. Het was prima weer en we  konden lekker tennissen. Een frietwagen zorgde voor de maaltijd. Vanaf 20.30 uur hebben we een Pubquiz over het jaar 2019 gespeeld met 13 teams, het bleef nog lang gezellig.

Wij wensen iedereen in 2020 een sportief tennisjaar toe. We zijn nog op zoek naar twee nieuwe TOC leden. Wij zijn er weer klaar voor om een aantal fantastische toernooien te organiseren! 

TOC   

JAARVERSLAG COMPETITIECOMMISSIE (CoCo) 2019

Algemeen: De samenstelling van de Competitie Commissie is sinds lange tijd dit jaar niet gewijzigd en bestaat uit: Trudy ten Buren, , Will van Gelder, Arnold Plass, Ed Veldhuizen, Sandra Migchielsen (VCL) en Peter Gerrits (voorzitter).   

Dit jaar zijn er twee teams uitgeloot voor de voorjaarscompetitie op vrijdagavond voor 2020. Deze teams zijn hierdoor volgend jaar verzekerd van plaatsing mits het team hetzelfde blijft op maximaal twee persoonsveranderingen. Immers: Indien geloot moeten worden dan zullen alle teams mee gaan doen met uitzondering van de teams die een lidmaatschap van drie maanden hebben. Zij zullen direct afvallen. Teams die eventueel uitgeloot worden hebben het volgend jaar voorrang om deel te nemen in de dezelfde competitie. Doelstelling voor 2019 was er niet omdat er geen overleg heeft plaats gevonden met het dagelijks bestuur waarin dit wordt besproken. Wel dienen we een lid te vinden omdat Sandra naar alle waarschijnlijkheid gaat stoppen met tennissen in verband met een blijvende blessure en de club gaat verlaten.

Voorjaar competitie: 18 teams; 2 DD op dinsdagochtend; 1 DD op donderdagochtend; 10 teams op vrijdagavond, te weten 1 HD 17+, 1 HD 35+, 2 DD 35+ en 6 GD 35+; 5 teams op zaterdag, te weten 1 H 17+, 1 H 35+ en 3 GD 17+.

Daarvan vier kampioenen:

1.       Dames dubbel dinsdagochtend, Haanenbergh 2

2.       Gemengd dubbel 35+ vrijdagavond, Haanenbergh 5

3.       Heren dubbel 17+ Haanenbergh 1

4.       Heren 35+, Haanenbergh 1.

Zomeravond competitie: Drie teams hebben hieraan deelgenomen; 1 DD 17+, 1 GD 17+ en 1 HD 17+. Geen team kampioen.

Najaar competitie: Voor de najaar competitie hebben zich acht seniorenteams ingeschreven. In deze competitie zijn er drie teams kampioen geworden:

·         1 team Haanenbergh 1 DD 17+ op donderdagochtend

·         1 team Haanenbergh 1 DD 50 op vrijdagochtend

6 teams Haanenbergh op vrijdagavond te weten 1 DD 17+,2 GD 35+, 2 HD 17+, en 1 HD 35+.

1 Kampioen: HD 35+ vrijdagavond.

Interne wintercompetitie 2018/2019: Dit jaar hadden na verlening van de inschrijfperiode 13 teams, tegenover 15 teams een jaar geleden. 6 HD en 4 GD teams. Doordat een paar keer het weer niet mee zat en er nog al wat verhinderingen waren was het niet mogelijk een eindstand vast te stellen. Jammer voor de teams die hun best hebben gedaan.De laatste speeldag hebben we een labelavond georganiseerd met hapjes voor de aanwezigen, deze afsluiting is door de deelnemers en deelneemsters positief en gezellig ervaren.

Zondag wintercompetitie: Hiervoor heeft zich één team ingeschreven.

Labeltennis: Het labeltennis loopt op donderdagavond van oktober t/m mei. De indeling werd dit jaar wederom door Will en Trudy verzorgd. In totaal hebben er gemiddeld 17 man per avond meegedaan wat exact hetzelfde aantal is als vorig jaar.

Peter Gerrits, Voorzitter Competitie Commissie  

VERSLAG ACCOMMODATIECOMMISSIE 2019

2019 was een jaar van waarbij we niet alleen ervoor gezorgd hebben dat ons tennispark de mooiste van Wijchen is, maar ook het clubgebouw weer diverse aanpassingen heeft gehad.

De meest opvallende hierin zijn:

• Verbetering van het baanonderhoud: na de workshop van J&E Sports heeft de baanonderhoudploeg nog beter de baan kunnen vegen, met extra materialen voor de winter waardoor er minder algvorming ontstaat en het zand beter ingeveegd wordt.

• Verfraaiing van de oefenmuur.

• Schuren voorzien van beschermende olie.

• Nieuw Service & onderhoudscontract met  DE LELIE: o.a. Damesdouches gerepareerd.

• Diverse nieuw apparatuur in de kantine o.a. vaatwasser, tapinstallatie, 2e koffiemachine.

• Stoelen in kantine schoongemaakt zodat ze er weer (jaren) tegen kunnen.

• En natuurlijk:…de buitenklok (digitale klok opgehangen).

Er is weer door veel vrijwilligers hard gewerkt om ons tennispark bij te houden. De aansturing van al deze onderhoudsactiviteiten gebeurt door een drietal coördinatoren. Speciaal dank aan deze drie heren die ervoor zorgen dat het park er netjes bij ligt. Theo Burgers (baanonderhoud), Jan van Woezik (groenvoorziening) en André Kokke (clubgebouw). Zonder hun visie, planning en inzet zouden we een en ander niet kunnen realiseren. 

Voor 2020 heeft de accommodatiecommissie een tweetal grote projecten:

• Clubgebouw: trespa platen vervangen, dakgoot vervangen en extra paal ter ondersteuning overkapping terras. 

• De tribunebanken vervangen, inclusief verbetering van de verhogingen waar de banken op staan..

In 2020 zal ik niet meer de voorzitter van de accommodatiecommissie zijn, maar zal Jan van Woezik (naast de verantwoordelijkheid voor het groen) deze functie op zich nemen. Succes Jan!

Namens de accommodatiecommissie, Robert van Zalinge  

JAARVERSLAG BARCOMMISSIE 2019

Niet ontvangen.

Downloads:

Ledeninformatie Overzicht